Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-02-03 Instruks for Motorflygning fra Hokksund flyplass

 1. Instruksen inneholder de gjeldende operative bestemmelser for motorflyging fra Hokksund Flyplass, og er et supplement til Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund Flyplass
 2. Enhver som ønsker å operere motorfly fra Hokksund Flyplass plikter å gjøre seg kjent med og etterkomme denne instruks samt «Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund Flyplass». Denne instruksen gjelder også mikrofly, motorglidere, selvstartende seilfly og tilsvarende flytyper når de opereres med motor (ny 2010-10-18). Overtredelse vil kunne medføre bortvisning fra flyplassen, og i graverende tilfeller også anmeldelse til Luftfartstilsynet og/eller politiet.
 3. Enhver som ønsker å operere motorfly fra Hokksund Flyplass, plikter uten opphold å etterkomme påbud fra Drammen Flyklubb’s tillitsmenn eller annet bemyndiget personell.
 4. All bruk av flymateriell som ikke eies av / opereres av Drammen Flyklubb, foregår på egen risiko og uten ansvar for Drammen Flyklubb.
 5. Ervervsmessig flyvirksomhet og/eller andre aktiviteter knyttet til slik virksomhet, kan kun utføres etter skriftlig tillatelse fra klubbens styre.
 6. Parkering av fly skal skje på anvist plass, i god avstand fra rullebanen, og skal ikke være til hinder for de øvrige aktiviteter på flyplassområdet.
 7. Parkering/hensetting av flymateriell, som ikke eies av Drammen flyklubb, skal godkjennes av klubbens styre eller særskilt bemyndiget personell. Parkeringsavgift betales i henhold til gjeldende døgnsatser.
 8. Stasjonering av motorfly utover et tidsrom av fire uker kan kun foretas av Drammen Flyklubb’s medlemmer etter forutgående søknad og skriftlig tillatelse fra klubbens styre. Vilkår for slik stasjonering fastsettes av D.F.K. i hvert enkelt tilfelle.
 9. Bruk av flymateriell, som ikke eies eller opereres av Drammen flyklubb, skal ikke skje til fortrengsel for klubbens eget flymateriell, med mindre dette skjer etter særskilt avtale og flygingen skjer i DFK’s regi.
 10. Drammen Flyklubb kan uten forutgående varsel, stenge flyplassen for kortere eller lengre tid når operative forhold tilsier dette.
 11. All bruk av motorfly i tilknytning til Hokksund Flyplass skal skje uten unødig motorbruk og brå manøvrer. Herunder også motorprøver og taksing på bakken.
 12. Hokksund Flyplass er stengt for triker, flermotors fly, helikopter, fly med motoreffekt over 200 hk og/eller totalvekt over 2 000 kg. Klubbens flygesjef kan dispensere fra denne bestemmelse i særskilte tilfeller, innenfor rammene av gjeldende konsesjon, som tillater fly opptil 5700kg, men forbyr helikopter.
 13. Når vindforholdene tillater at man kan velge enten 10 eller 28 velger man den baneretningen som har blitt minst brukt de siste ukene. Dette gjøres for å fordele støybelastningen på naboene.
 14. Det oppfordres til å bruke minst mulig motorkraft under nedstigning og landing når man er under 1000 fot (grønn landing)
 15. Det oppfordres til egenkontroll av flyging i landingsrunden med smarttelefon eller nettbrett for å korrigere egen flygning.
 16. Det er fartøysjefen som har ansvaret for sikkerheten ved hver enkelt flygning. Intet i denne instruksen skal være til hinder for at fartøysjefen gjør de rette valg for å avverge en truende og farlig situasjon.
 17. Flyging over flyplassområdet skal foregå i en høyde av minst 2.000 ft. QFE.
 18. Det skal utvises særskilt aktsomhet i forhold til eventuell seilfly- eller slepeflyaktivitet i luften såvel som på bakken. Landing skal ikke foretas når det står seilflyslep eller andre fly i avgangsposisjon.
 19. Denne instruks trer i kraft med virkning fra 1. januar 1981, og erstatter tidligere instrukser for motorflyging fra Hokksund Flyplass, herunder regler for «Stenging av Hokksund Flyplass for tyngre fly» datert 20. februar 1974.
 20. Instruksen kan endres/kompletteres av Drammen Flyklubb’s styre uten forutgående varsel.
  • Dokumenthistorikk:
 • Rev. 01: Originalversjon (2010-10-18)
 • Rev. 02: Oppdatert (2013-04-25)
 • Rev. 03: Oppdatert (2018-07-31)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com