Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-03-01 Instruks for Seilflyging fra Hokksund flyplass

 1. Instruksen inneholder de gjeldende operative bestemmelser for seilflyging fra Hokksund Flyplass, og er et supplement til Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund Flyplass
 2. Enhver som ønsker å operere seilfly fra Hokksund Flyplass plikter å gjøre seg kjent med og etterkomme denne instruks samt «Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund Flyplass«. Denne instruksen gjelder også sportsfly, motorglidere, selvstartende seilfly og tilsvarende flytyper når de opereres med motor (ny 2010-10-18). Overtredelse vil kunne medføre bortvisning fra flyplassen, og i graverende tilfeller også anmeldelse til Luftfartstilsynet og/eller politiet.
 3. Enhver som ønsker å drive seilflyging fra Hokksund Flyplass plikter, uten opphold, å etterkomme påbud fra ansvarshavende seilflyleder (ASL), instruktører, bakkesjef, DFK’s tillitsmenn eller annet bemyndiget personell.
 4. Bruk av seilflymateriell som ikke eies eller opereres av DFK skal godkjennes av ASL eller annen bemyndiget person. Slik flyging skjer på egen risiko og uten ansvar for DFK.
 5. Seilflyging fra Hokksund Flyplass skal skje i henhold til særlige regler og innbefatter det som LT/Avinor til enhver tid måtte gjøre gjeldende m.h.t. høyderestriksjoner og andre operative forhold. Informasjon om disse restriksjoner gis gjennom oppslag på flyplassen og/eller av ASL.
 6. Avflyging av overskuddshøyde i høydeområdet 250-300 meter skal normalt skje på nordsiden av flyplassens senterlinje.
 7. Landingsrunden skal normalt påbegynnes ved å krysse plassen fra nord mot syd fra ovennevnte posisjon, hvoretter høyre/venstre sving foretas inn på medvindslinjen i 200 meter.
 8. Fly som befinner seg lavere enn 200 meter skal fullføre landingsrunden umiddelbart. Andre svinger enn de som inngår i landingsrunden er forbudt.
 9. Ved landing på bane 10 benyttes høyrerunde, på bane 28 venstrerunde.
 10. Ved flyging over de av LT godkjente maksimalhøyder skal dette klareres med ATC på forhånd og gjennomføres i henhold til Avtale om seilflyging i Fornebu sektor av Oslo TMA, mellom Oslo Kontrollsentral og DFK/S.
 11. Radio kan bare benyttes av personer med gyldig radiotelefonisertifikat. Unntatt herfra er skoleflyging under oppsyn av instruktør når radiobruken begrenses til spesielt tildelt frekvens.
 12. Lavflyging under 200 meter over flyplassområdet er forbudt. I enkelte tilfeller som rekordforsøk, oppvisning, trening til oppvisning o.l. kan ASL dispensere fra dette. Slik flyging skal forhåndsklareres av ASL i hvert enkelt tilfelle.
 13. Snittflyging i umiddelbar nærhet av flyplassområdet skal forhåndsklareres med ASL.
 14. Flyging med private fly skal innordnes DFK’s flyprogram. Sleping av private seilfly skal ikke skje til fortrengsel for DFK’s flymateriell. Som hovedregel bør gjelde at minst hvert annet slep tilfaller DFK’s fly. ASL kan fravike denne regel ved behov.
 15. Alle aktive seilflygere har plikt til å påse at virksomheten avvikles på en sikker og effektiv måte. Særlig skal det holdes oppsyn med uvedkommende personer, mindreårige barn og hunder som måtte bevege seg på eller i nærheten av landingsbanen.
 16. Alle aktive seilflygere skal føre nøye oppsyn med at personer og materiell befinner seg på trygg avstand fra stripa ved avgang, landing og linedropp.v
 17. Seilfly som hensettes langs banen skal plasseres i betryggende avstand fra stripa, og med den ene ving pekende ned mot vinden, den andre pekende opp og 45 grader vekk fra banens lengderetning.
 18. Opphold på eller ved flystripa skjer på eget ansvar.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com