Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-10-01 Instruks for bruk av Drammen flyklubb's seilflymateriell

Disse bestemmelser gjelder for all flyging med seilflymateriell som eies eller disponeres av Drammen Flyklubb. (DFK)

 1. Fartøysjefen skal tilfredsstille kravene i instruksen Krav til fartøysjef ved bruk av DFK’s seilfly.
 2. Brukere av DFK’s seilflymateriell plikter å sette seg inn i, og etterleve de instrukser og retningslinjer som gjelder for den type flyvirksomhet som utføres. Overtredelse vil kunne medføre flyforbud, utvidet erstatningsansvar eller andre disiplinærforføyninger som styret må finne påkrevet. Graverende tilfeller vi bli rapportert til LV og/eller politiet.
 3. Prioritering av rekkefølge ved flyging skal normalt skje ved køordning ut fra liste godkjent av ansvarshavende seilflyleder eller annen autorisert person.
 4. Flymateriell som av styret er avsatt til skoleflyging disponeres av instruktøren.
 5. Strekkflyging skal forhåndsgodkjennes av ansvarshavende seilflyleder (ASL) eller instruktør. Klarerte strekkflyginger har prioritet foran lokal flyging på klubbens en-setere.
 6. På flydager med stor pågang for flyging gjelder generelt en tidsbegrensning på én time pr. start for lokal flyging. Ansvarshavende seilflyleder kan fravike disse reglene når forholdene tilsier dette.
 7. Snittflyging med klubbens fly skal kun foregå i henhold til Instruks for snittflyging med Drammen Flyklubbs seilfly.
 8. Flyging på toseter med fartøysjefen i baksetet er kun tillatt:
  a) Når fartøysjefen er instruktør.
  b) Når fartøysjefen er deltaker ved o/i-kurs under opplæring til instruktør.
 9. Kun personer med gyldig radiotelefonisertifikat kan betjene klubbens radiomateriell. Elever under oppsyn av instruktør kan betjene flyets radio på lokal klubb-frekvens.
 10. Flyging i kontrollert luftrom over Hokksund Flyplass skal foregå i henhold til Avtale om seilflyging i Fornebu sektor av Oslo TMA, mellom Oslo Kontrollsentral og DFK/S
 11. Før flyging påbegynnes skal det utføres og kvitteres for Daglig Ettersyn (DI). DI kan kun utføres av personer med gyldig S-sertifikat og typeutsjekk.
 12. Fartøysjefen er ansvarlig for at flyging blir loggført, anført i regnskapsbok og betalt. Flyging som ikke betales kontant skal belastes fartøysjefen. Kun medlemmer av DFK kan fly på kreditt.
 13. Før flyging påbegynnes skal flyparken vaskes evt. støvsuges og vaskes/poleres. Øvrig materiell skal etterses og klargjøres som foreskrevet. Etter avsluttet flyging skal flyparken sjekkes for evt. skader likeledes skal søle og skitt vaskes/tørkes av og ingeforkanter vaskes/poleres . Eventuelle behov for reparasjoner avmeldes omgående til byggeleder, evt. teknisk leder og ansvarshavende seilflyleder. Fartøysjef som har forvoldt skade på klubbens materiell skal aktivt bidra til at skaden repareres/utbedres på forsvarlig måte så snart som mulig.
 14. Fartøysjefen er ansvarlig for at flymateriellet etter hver tur blir forsvarlig parkert i forsvarlig avstand fra rullebanen med vekt/tjoring til å forankre den ene vingespissen, hooden lukket og luftbremser ute. Radio skal slås av. Etter dagens flyging er fartøysjefen på siste tur ansvarlig for at flyet blir parkert i hangaren på forsvarlig måte.
 15. Tjenesteflyging, d.v.s. flyging på DFKs regning, skal godkjennes/attesteres av medlem av seilflystyret.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com