Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-13-01 Instruks for ansvarlig seilflyleder (ASL

 1. Ansvarlig seilflyleder (ASL) utpekes av seilflystyret, og er overordnet ansvarlig for all seilfly- og slepevirksomhet som foregår på Hokksund Flyplass og/eller i regi av DFK.
 2. ASL fungerer for det tidsrom seilflystyret bestemmer. Funksjonstiden defineres ved klubbens egne lister som seilflystyret setter opp foran hver flysesong, dvs. vår, sommer og høst.
 3. Som ASL fungerer klubbens instruktører.
 4. I funksjonstiden skal ASL være tilstede på flyplassen.
 5. ASL skal organisere og følge opp alle seilfly-, og slepefly-aktiviteter, og sørge for at den samlede aktivitet gjennomføres på en effektiv og forsvarlig måte i henhold til instrukser og bestemmelser.
 6. ASL skal påse at fly og annet materiell klargjøres i henhold til gjeldene instrukser og retningslinjer.
 7. ASL skal i god tid (senest dagen før), kontakte nødvendig personell, så som instruktører, bakkesjef, slepeflygere osv, og forvisse seg om at disse møter opp. ASL er ansvarlig for at alle aktiviteter gjennomføres som planlagt.
 8. ASL skal avholde briefing før flyging. Lørdager kl 09:30 og søndager kl 11:00. På denne briefingen bør det klargjøres for alle, hvilke kvalitative og kvantitative mål som er satt for dagens flyging. Han skal informere om sikkerhetsmessige og operative forhold som har betydning for flygingen. ASL bør ta opp minst ett emne av generell operativ/sikkerhetsmessig karakter som dagens punkt.
 9. ASL forestår disponering av klubbens flymateriell og annet utstyr.
 10. ASL skal spesielt følge opp strekkflyging, snittflyging og flyging i bokser. Han skal i samarbeid med bakkesjef påse at nødvendige klareringer foreligger før flyging.
 11. ASL skal forvisse seg om at hver enkelt flyger har gyldig elevbevis, sertifikat, typeutsjekk og plassutsjekk.
 12. ASL skal informere besøkende flygere om lokale bestemmelser, og påse at disse blir fulgt. Ved flyging på DFK’s materiell skal ASL påse at nødvendig utsjekk blir foretatt og at de økonomiske forhold blir ordnet.
 13. ASL har rett til å stanse flyging, enten enkelt-turer eller den samlede virksomhet, dersom særlige forhold tilsier dette. Ved disiplinære forseelser har ASL og instruktører anledning til å ilegge midlertidig flyforbud inntil seilflystyret har vurdert vedkommende forhold.
 14. ASL kan selv gjennomføre flyginger av inntil 1 times varighet. I slike tilfeller skal de løpende rutinemessige oppgaver ivaretas av en utpekt bakkesjef.
 15. ASL er ansvarlig for at flymateriell og annet utstyr rengjøres og settes på plass etter dagens flyging. Han er også ansvarlig for at de nødvendige bøker føres på foreskreven måte. ASL bør være den siste som forlater flyplassen etter å ha forsikret seg om alt er på plass, og at alt er låst.
 16. Om flyging ikke kan gjennomføres, f.eks. ved dårlig vær, bør ASL oppholde seg på flyplassen og ta initiativ til dugnadsarbeider og/eller andre miljøskapende aktiviteter.
 17. Om ASL ikke kan møte eller være tilstede i samsvar med den oppsatte plan, skal han selv sørge for erstatning eller stedfortreder.

Opplev drømmen

Hos oss kan du lære å fly både seil-, motor- og sportsfly. Ta kontakt for en prat om din hobby-pilot fremtid.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com