Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-14-01 Instruks for brakkesjefer (BS)

 1. Bakkesjefen (BS) er direkte underlagt ASL, og har rett og plikt til å pålegge arbeidsoppgaver slik at flygingen kan gjennomføres uten unødige forsinkelser. BS kan kun overlate sin jobb til andre for kortere tidsrom, og da til en person med nødvendige kvalifikasjoner. Stedfortrederen må bekrefte at han overtar, og plikter å fungere til BS overtar igjen. ASL skal ha beskjed om bytte av BS. BS skal bære armbind.
 2. BS skal møte senest kl 09:30 lørdag og 11:00 søndag.
 3. BS skal organisere, og er ansvarlig for at flyene blir tatt ut og klargjort for flyging i rimelig tid. Han skal påse at flyene blir vasket, at DI blir utført, at eventuelle småskader blir utbedret og ellers sørge for alt som naturlig faller inn under forberedelse til start blir gjort.
 4. BS skal organisere flydyttingen og få dette til å gli så lett som mulig, samt å sørge for at effektiviteten på bakken er så høy som mulig.
 5. BS skal sørge for det ikke står parkert fly, biler, hengere og annet i sikkerhetssonene.
 6. BS skal påse at loggen blir ført fullstendig og korrekt.
 7. BS skal i samarbeid med ASL innhente tillatelse til å operere i nødvendige bokser i TMA. Når ATC har gitt tillatelse til flyging i bokser skal BS holde oversikt over hvilke bokser som er åpne, og hvilke høyder som gjelder. All kontakt med ATC skal føres inn i egen bok der det skal fremgå hvilke klareringer og direktiver som er gitt.
 8. BS skal holde rede på hvilke fly som opererer i de enkelte bokser.
 9. Kun BS eller instruktør skal benytte bakkeradio og mobiltelefon. Når det opereres i bokser, skal han til en til enhver tid nås på mobiltelefonen som er opprettet som samband mellom Hokksund og ATC. BS må forvisse seg om at sambandet er operativt.
 10. Når det opereres i bokser skal BS uten opphold etterkomme og iverksette de direktiver som kommer fra ATC. Han må sørge for kvittering fra hvert enkelt fly. Når flyging i bokser avsluttes skal han informere ATC.
 11. BS skal ved behov gi informasjon og forslag til fly i luften for å gi en rask og sikker avvikling av trafikken.
 12. Etter dagens flyging skal BS sørge for at flyene blir satt inn, og at liner og annet utstyr som er blitt brukt i løpet av dagen kommer på plass, at radiomateriell og telefoner blir satt til lading og byggelokalet låses.
 13. BS skal påse at alle bøker blir ført.
 14. Hvis det har oppstått noe snags i løpet av dagen skal BS informere teknisk sjef om skaden. Hvis skaden er av en slik art at den lar seg reparere i løpet av dagen er BS ansvarlig for at dette blir gjort.
 15. Ureglementerte hendelser/oppførsel skal rapporteres til ASL og/eller seilflystyret.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com