Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-18-02 Instruks for slep av seilfly fra Hokksund flyplass

 1. Sleping av seilfly fra Hokksund Flyplass skal skje i henhold til denne instruks samt de bestemmelser som er angitt i Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund Flyplass og Instruks for motorflyging fra Hokksund Flyplass.
 2. Sleping av seilfly fra Hokksund Flyplass kan bare skje under operativ ledelse av personell bemyndiget av DFK. Bruk av slepefly som ikke eies/disponeres av DFK kan bare skje etter særskilt avtale med klubbens styre eller personell bemyndiget av styret.
 3. Unntak fra bestemmelsen i pkt. 2 tillates ved enkeltavganger i forbindelse med henting/vekktransport av seilfly.
 4. Slepeflyger skal følge operativt opplegg fra ASL, instruktører eller annet bemyndiget personell.
 5. Sleping over bebygget område i høyder under 1500 ft. AGL skal i størst mulig grad unngås.
 6. Slepeflyger skal før flyging påbegynnes orientere seg om aktuelle signaler og prosedyrer som praktiseres lokalt.
 7. Sleperuter skal følges. Disse er kunngjort på internett. Slepeflyger skal variere sleperutene slik at støybelastningen ikke blir for stor på enkeltområder.
 8. Slepet legges opp slik at seilflyet har best mulig anledning til utelanding/returflyging ved linebrudd eller motorkutt.
 9. Returflyging etter utkobling skal skje uten unødig motorbruk og brå manøvrer, og henlegges lengst mulig unna bebygget område, slik at støybelastningen på nabolaget blir minst mulig.
 10. Minimumshøyde før sving inn på finale er 300 fot ved innflyging fra syd og 1000 fot ved innflyging fra nord. Dersom linevinsj ikke er i bruk skal linen droppes på finale over banens terskel. Ekstra høyde må beregnes på finale med line hengende ned etter flyet. Ved glatt bane eller vanskelige forhold gjøres en ekstra runde (go-around) etter line-dropp. Linedropp mot landingsretningen med påfølgende 180 graders sving og landing er ikke tillatt.
 11. Under spesielle forhold der kun slepefly og maksimum to seilfly opererer, kan slepeflyet, når vinden tillater det, lande mot landingsretningen og rulle ut til startposisjon, for å spare motorbruk og bremser.
 12. Slepeflyger rapporterer over radio på anvist frekvens 122,175MHz i følgende faser: Avgang, Utkobling, Innflyging for linedropp, downwind/base/long final
 13. Slepeflyene har fri innflyging forutsatt motor på tomgang fra 1000 fot og skal melde enten Right/left downwind/base 10/28 eller Long final 10/28
 14. Slepeflyger må selv legge inn nødvendige pauser slik at årvåkenhet og konsentrasjon opprettholdes. Det tillates maksimum 30 slep pr. slepeflyger pr. dag.
 15. Brudd på denne instruks vil kunne medføre slepeforbud/flyforbud, bortvisning fra flyplassen, samt eventuelle andre tiltak DFK finner å måtte iverksette, herunder anmeldelse til LV og politiet i graverende tilfelle
  • Dokumenthistorikk:
 • Rev. 01: Originalversjon (2004-07-24)
 • Rev. 02: Oppdatert (2013-04-25)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com